ADÓ 1%

 

Adója 1%-át felajánlhatja a Szentlőrinci Általános Iskola Szülői Szervezete számára is: 19035316-1-02

MICROSOFT INNOVATÍV ISKOLA

ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM

 

         

 

 

 

 

Könyvtár

Hétfő: 12.00-16.00

Kedd: 12.00-16.00

Szerda: 12.00-15.00

Csütörtök: 12.00-16.00

Péntek: 12.00-16.00

 

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” (Kodály Zoltán)

 

A Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium könyvtára a Városi Könyvtár iskolai fiókkönyvtáraként működik.

Az iskolai fiókkönyvtár szolgáltatást nyújt a működési szabályzatban meghatározott módon.

Az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye.

A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata, hogy a könyvtár olvasóinak - az intézmény tanulói, pedagógusai és egyéb dolgozói – számára szabadon, korlátozás nélkül biztosítsa a hozzáférést a dokumentumokhoz, az információkhoz, a magyar és az egyetemes kultúra kincseihez; és támogassa az egész életen át tartó tanulást.

A tudás megszerzését támogatja oktató, információ-közvetítő és szolgáltató tevékenységével.

Küldetését folyamatosan megújuló dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, infrastruktúrájával, könyvtárosa szakmai felkészültségével valósítja meg.

Fontos szerepet tölt be az oktatásban, az önálló ismeretszerzés folyamatában az információkultúra könyvtári alapjainak megismertetésével, a módszerek és az információkeresési technikák elsajátíttatásával.

Hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Rendezvényeivel bekapcsolódik a város kulturális életébe.

Könyvtárközi kölcsönzés keretében közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait.

Közhasznú információs szolgáltatást nyújt.

Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.

A könyvtári rendszer tagjaként a mindenkor érvényes könyvtári jogszabályok alapján működik.

 

      

      

 

Az IFLA – UNESCO iskolai könyvtári alapelvei:

„Az iskolai könyvtár a feladatok sikeres ellátásához, napjaink információra és tudásra alapozott társadalmában való eligazodáshoz szükséges alapvető információt és elképzeléseket, gondolatokat biztosít. Az iskolai könyvtár a tanulókat permanens tanulási készségekkel fegyverzi fel és fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős állampolgárokként éljenek”- fogalmazza meg az IFA és az UNESCO iskolai könyvtári nyilatkozata.12

1999-ben fogadták el, és 2000-ben jelent meg „Az iskolai könyvtár mindenki számára a tanítás és a tanulás színhelye” 13címmel. A nyilatkozat megállapítja: „A kormányokat az oktatásáért felelős minisztereken keresztül ösztönözzük, hogy olyan stratégiákat, irányelveket és terveket fejlesszenek ki, melyek alapelveit átültetik a gyakorlatba.”

A végrehajtási elvek azért készültek, hogy tájékoztassák az országos és a helyi döntéshozókat az egész világon, és támogatást, iránymutatást adjanak a könyvtáros közösségnek. Azért fogalmazták meg, hogy az iskolákat a nyilatkozat alapelveinek megvalósításában segítsék.

12Információs műveltség és oktatásügy: Nemzetközi szemle. Budapest, OPKM, 2006. 19. p.

http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok id=82 (2014.január 23.)

13Információs műveltség és oktatásügy: Nemzetközi szemle. Budapest, OPKM, 2006. 18. p.

http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok id=82 (2014.január 23.)

 

Az iskolai könyvtár missziója:

A tanulás segítése.

Ingyenes szolgáltatások nyújtása: könyvek, egyéb források biztosítása.

Kritikus gondolkodásra nevelés.

Az információk és az információhordozók hatékony alkalmazásának megtanítása.

Szélesebb könyvtári és információs hálózathoz való hozzáférés biztosítása.

Az iskolai könyvtárak szolgáltatásait az iskolai közösség minden tagja számára egyformán biztosítani kell, függetlenül koruktól, fajuktól, nemüktől, vallásuktól, nemzeti hovatartozásuktól, nyelvüktől, szakmai vagy társadalmi státusuktól. Akik pedig valamilyen fogyatékosságuk miatt nem tudják felhasználni az általános könyvtári szolgáltatásokat, azok számára speciális szolgáltatásokat és dokumentumokat kell biztosítani.

„A szolgáltatásokhoz és a gyűjteményekhez való hozzáférhetőség az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatán alapul, s nem vethető alá semmiféle ideológiai, politikai, vallási cenzúrának vagy kereskedelmi nyomásnak.”

A könyvtári irányelvek csak akkor valósíthatók meg, ha a könyvtáros szakmailag felkészült, és az egész iskolai közösség támogatja és segíti őt az irányelvekben megfogalmazott célok és feladatok sikeres megvalósításában. Az iskolai könyvtár fenntartásához szükséges anyagi fedezetet a költségvetésben tervezni kell.

  

Az iskolai könyvtár létjogosultsága:

Az információs társadalom követelménye az egész életen át tartó tanulás. Ennek feltétele az információforrásokhoz való hozzáférés. Továbbá olyan ismeretek, készségek megléte, amelyek révén az egyén képes az információk megtalálására, értékelésére és felhasználására. Ezen ismeretek, készségek átadásában meghatározó szerepe van az oktatásnak, ezen belül az iskolai könyvtárnak.

 

Általános fejlesztési követelmények az 1-4. évfolyamon:

Az iskolai könyvtár rendszeres látogatásával szerezzen tapasztalatokat a könyvtárban végezhető tevékenységekről.

Tudja azonosítani a könyvtár tereit és állományrészeit.

Ismerje meg a könyvtár használatának módját, és a könyvtárban való viselkedés szabályait.

Ismerje a főbb dokumentumfajták jellemzőit, és tudjon információkat keresni az életkorának megfelelő anyagokból.

Legyen képes használni az életkorának megfelelő segédkönyveket.

Megadott forrásból tudjon tényeket, adatokat kiemelni.

Legyen képes gyermekkönyvek és – folyóiratok szerkezetében eligazodni, a kiválasztott szövegrészek tartalmáról beszámolni. Tudja a felhasznált dokumentumok főbb adatai megnevezni.

Tapasztalatain keresztül ismerje fel a könyvtár szerepét a tanulásban és a szabadidős tevékenységekben.

Ismerje meg a lakóhelyi gyermekkönyvtárat, és használata során tudja alkalmazni az iskolai könyvtárban szerzett tapasztalatait.

 

Általános fejlesztési követelmények az 5-8. évfolyamon:

Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni szolgáltatásait. Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait, és kövesse a könyvtárban való viselkedés normáit.

A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes önálló használatukra.

Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk folyamatosan változó ismerethordozókon jelennek meg, és szerezzen tapasztalatot ezek használatában.

Ismerje a kézikönyvtár szerepét a tájékozódásban.

Iskolai feladatai megoldásához és mindennapi tájékozódásához tudja önállóan kiválasztani és használni a megfelelő segédkönyveket.

Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni a könyvtár katalógusaiban, adatbázisaiban.

Tudjon feladataihoz forrásokat választani, megadott szempontok alapján belőlük információkat szerezni, és elvégzett munkájáról beszámolni.

Tudjon a dokumentumokból szabályosan idézni és a forrásokra hivatkozni.

Tapasztalatai alapján lássa a könyvtárnak az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas eltöltésében betöltött szerepét.

Az iskolai könyvtár rendszeres igénybevételén túl ismerje meg és használja a lakóhelyi közkönyvtárat is.

Szerezzen tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök kibővítik a hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit.