ADÓ 1%

 

Adója 1%-át felajánlhatja a Szentlőrinci Általános Iskola Szülői Szervezete számára is: 19035316-1-02

MICROSOFT INNOVATÍV ISKOLA

ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM

 

         

 

 

 

 

Bemutatkozunk

Intézményvezető: Niedermayer Gábor

Intézményvezető-helyettes: Kispál Éva 

Intézményvezető-helyettes: Kósa Klaudia

Intézményvezető-helyettes: Toplakné Szummer Marianna

Intézményünk 2009. július 1-jén alakult az addigi Ifjúság Úti és Kodolányi Utcai Általános Iskolák összevonásával. A szentlőrinci általános iskolások oktatása-nevelése 2011. júniusáig két helyen történt. 2011. szeptemberében már Szentlőrinc város összes általános iskolai tanulója az Ifjúság úti épületben kezdhette meg a tanévet. 2017. január 1-jétől a Szigetvári Tankerületi Központ a fenntartónk és a működtetőnk.

Intézményünk 8 évfolyamos általános iskola, évfolyamonként 3 osztállyal.

Arra törekszünk, hogy:

· a gyermeki személyiséget elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze,

· a nevelés segítse a gyermek személyiségfejlődését és egyéni képességeinek kibontakoztatását, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű, az életkornak megfelelő tevékenység által,

· a diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben.

Tantárgyi rendszerünk megegyezik a NAT és a kerettantervek műveltségterületeivel és tantárgyaival. Többletként tartalmazza első évfolyamtól a német nemzetiségi és az angol nyelv oktatást. Kiemelten kezeljük az alsó tagozat alapozó munkáját. Mindazon képességek és készségek, személyiségjegyek fejlesztését, önfejlesztését fontosnak tartjuk, amely a későbbi hatékony tanuláshoz, fejlődéshez elengedhetetlenek. Iskolánkban az osztálytanító – lehetőség szerint – 4 évig kíséri az osztályát. A felső tagozat, az alsóban elkezdett munkát folytatva, a továbbtanulásra készít fel. Hangsúlyos szerepet kap a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozás. A tehetséggondozás megvalósításának kitűnő lehetősége a tanulmányi versenyeken való részvétel, ilyenek a házi, a járási és az országos versenyek, illetve a diákolimpia. Ugyanakkor fontosnak tekintjük, hogy a lemaradókat, problémával küzdőket segítsük a felzárkózásban, beilleszkedésben.

Tanórákon kívüli foglalkozásaink színesek, változatosak. Profiljuk a kereslet-kínálat összeegyeztetésével alakul minden évben; a hagyományokat is szem előtt tartva.

A mindennapos testnevelés keretein belül lehetőség nyílik a tanulók számára kosárlabdázni, futballozni, teniszezni és táncolni is.

Sportcsarnokunk a diákság mozgásigénye mellett a város lakosságát is kiszolgálja. Gyakran ad otthont színvonalas versenyeknek, különböző rendezvényeknek.

A szociális gondoskodást az Útravaló-MACIKA Ösztöndíj és az Integrációs Pedagógiai Rendszer biztosítja. Minden jelentkező számára biztosítjuk alsóban a napközit, felsőben a tanulószobát.

Az iskolánkban működtetett konyha látja el Szentlőrinc  óvodásainak és iskolásainak étkeztetését.

Az intézményünknek széles körű szabadidős kínálata van: helybe hozott Filharmóniai hangversenyek, Orfűi táboroztatás, diákcsere és német testvériskolai kapcsolatok...

Közösségi rendezvényeink az összetartozás élményét erősítik. Rendezvényeink sajátos, egyéni arculatot adnak az iskolaközösségnek. Ilyenek például a színvonalas iskolai ünnepélyek, iskolagyűlések, járási vetélkedők, mese- és versmondó versenyek, német nemzetiségi bemutatók.

2011-ben és 2014-ben intézményünk elnyerte az Ökoiskola címet. A környezettudatos nevelés ettől kezdve még fontosabb szerepet játszik az iskola életében.

A tanulók érdekeinek képviseletét jól működő diákönkormányzat látja el, mely negyedévente iskolagyűléseken tájékoztatja a tanulóközösséget terveiről és az elvégzett munkáról.

Jelentős segítséget nyújtó támogatóink: a Szentlőrinci Általános Iskola Szülői Szervezete és a Szülők Egyesülete.

A Szigetvári Tankerületi Központ  számára egyaránt fontosak a tárgyi és tartalmi fejlesztések. Pályázatok segítségével az elmúlt években jelentős fejlődést értünk el a nevelés-oktatás korszerűsítése terén:

· A DDOP 3.1.2 pályázat nagy horderejű infrastrukturális fejlesztést biztosított az intézménynek, melynek következtében egy korszerű iskolaépületbe kerültek tanulóink. A 12 tantermes új iskolaszárnyba került az alsó tagozat. A régi, felújításra került épületben a felső tagozat nyert elhelyezést. Intézményünk 4 szaktanteremmel (ének, rajz, technika, informatika), könyvtárral, olvasóteremmel és 2 csoportszobával bővült.

· A TÁMOP, TIOP és EFOP pályázatok folyamatosan biztosították és biztosítják a nevelőtestület szakmai megújulását, az oktatást segítő korszerű IKT eszközök beszerzését.

Intézményünk a korszerű nevelő-oktató munkához kiváló személyi feltételekkel és tárgyi felszereltséggel rendelkezik.